Beleid sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Marco Polo belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Hieronder wordt beschreven hoe wij deze bewustwording creëren en wat onze preventie maatregelen zijn. 

Activiteiten

Door het spelen van een spel kan een thema/onderwerp op een speelse manier bespreekbaar worden gemaakt en bij zowel jeugd als kaderleden bewustwording worden gecreëerd. Ook lastige onderwerpen lenen zich hiervoor. Denk aan: pesten, alcohol & drugs, vooroordelen en seksualiteit. 

Opleiding

Voor diverse functies binnen Scouting bestaan er functieprofielen en kwalificatiekaarten met een toelichting. Door de kwalificatiekaart in te vullen wordt duidelijk welke kwalificaties (kennis, vaardigheden en houding) er al zijn en welke nog (verder) ontwikkeld kunnen worden. In de kwalificatiekaarten van leidinggevende en groepsbegeleider wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp sociale veiligheid. Wanneer over alle competenties van de kwalificatiekaart wordt beschikt kan een assessment worden aangevraagd bij de begeleider. Bij het goed doorlopen van het  assessment wordt een kwalificatie verkregen. De kwalificatie wordt in Scouts Online geregistreerd. 

Gedragscode

Door de Landelijke Raad van Scouting Nederland is een gedragscode ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag  vastgesteld. Hier staat in wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Alle leden en vrijwilligers van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van deze gedragscode en hiernaar te handelen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor kaderleden én buitengewone leden moet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze verplichting staat opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De screeningsautoriteit van de overheid is Justis. Deze instantie screent of een persoon wel of geen VOG krijgt en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

In het protocol staat wat je moet doen en laten in geval van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. Alle leden van Scouting Nederland worden geacht kennis te hebben van dit protocol en het in voorkomende gevallen als leidraad te gebruiken.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen over twijfels kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden. Bij de Marco Polo is de vertrouwenspersoon op dit moment de groepsbegeleider Jeroen Romijn.

Meldplicht grensoverschrijdend gedrag

Het Huishoudelijk Reglement schrijft voor dat ieder (vermoeden van) grensoverschrijdend gedag gemeld moet worden aan het Landelijk Servicecentrum. De meldplicht maakt het mogelijk om de Scoutinggroep te informeren en adviseren over passende vervolgstappen. 

Huishoudelijk Reglement & disiplinaire maatregelen

De afspraken binnen de vereniging zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HHR). In het HHR staan diverse maatregelen welke ingezet kunnen worden als een vrijwilliger een grens heeft overschreden. Bijvoorbeeld: op-non-actiefstelling, functieontheffing, opzegging van het lidmaatschap of ontzetting uit het lidmaatschap. Het HHR vind je hier

Registratielijst

Personen die geen lid (meer) mogen zijn of worden van Scouting Nederland kunnen worden geplaatst op de registratielijst. De registratielijst heeft tot doel om te voorkomen dat personen bij een andere scoutinggroep weer aan de slag kunnen gaan en de vereniging en haar leden schade berokkend.